Tên văn phòng

Công ty TNHH Amela

Mục đích thu nhận và sử dụng thông tin cá nhân

Lộ hàng thông tin cá nhân

Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân

Tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân

Liên hệ khiếu nại thông tin

Công ty TNHH AMELA
Email: info@amela.vn