Đề xuất cho bạn

Tìm hiểu về UI/UX

Thiết kế là một thuật ngữ khá rộng và mơ hồ. Vì vậy khi ai đó nói “Tôi làm nghề thiết kế” chắc chắn nó không đủ thông tin để mô tả việc họ đang làm hàng ngày. Có vô...
Xem chi tiết

JSON là khỉ gì?

JSON được phát hành vào năm 2006. Ví dụ bên dưới là về cách tổ chức cùng 1 data giống nhau bằng XML(list1) vs JSON(list2). Ở List 1 XML toàn bộ thông tin được mô tả như các text node...
Xem chi tiết

Liên hệ hợp tác

Cùng tạo ra sản phẩm IT tốt nhất