Đề xuất cho bạn

JSON là khỉ gì?

JSON được phát hành vào năm 2006. Ví dụ bên dưới là về cách tổ chức cùng 1 data giống nhau bằng XML(list1) vs JSON(list2). Ở List 1 XML toàn bộ thông tin được mô tả như các text node...
Xem chi tiết

Liên hệ hợp tác

Cùng tạo ra sản phẩm IT tốt nhất